Các Template đang được sử dụng

1.) Badges

Khuyến khích

Điều nên làm hay tham khảo

Lưu ý

Đây là một cảnh báo hay lưu ý.

Cấm

Đây là một điều cấm hoặc không khuyên dùng
<div class="panel panel-green">
 <div class="panel-heading">
   <h3 class="panel-title">Khuyến khích</h3>
 </div>
 <div class="panel-body">Điều nên làm hay tham khảo</div>
</div>
<div class="panel panel-org">
 <div class="panel-heading">
   <h3 class="panel-title">Lưư ý</h3>
 </div>
 <div class="panel-body">Đây là một cảnh báo hay lưu ý.</div>
</div>
<div class="panel panel-red">
 <div class="panel-heading">
   <h3 class="panel-title">Cấm</h3>
 </div>
 <div class="panel-body">Đây là một điều cấm hoặc không khuyên dùng</div>
</div>

2.) Remark

Điều nên làm hay tham khảo

Đây là một cảnh báo hay lưu ý

Đây là một điều cấm hoặc không khuyên dùng

<p class="notegreen">Điều nên làm hay tham khảo</p>
<p class="noteorg">Đây là một cảnh báo hay lưu ý</p>
<p class="notered">Đây là một điều cấm hoặc không khuyên dùng</p>