Cách kiểm tra ứng dụng có quyền Admin hay không

Sau đây là cách kiểm tra ứng dụng có đủ quyền Admin hay không. Mặc định khi bạn run một ứng dụng thì ứng dụng đó sẽ có quyền của user run nó. Điều đó không đồng nghĩa rằng nếu user run ứng dụng thuộc group Admin thì ứng dụng đó có full quyền Admin.