Tạo ChatBot đơn giản hơn với Dialogflow – Phần 2

Liên kết Dialogflow với Facebook messenger. Theo bài trước các bạn đã tạo được một Bot đơn giản. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối Bot của bạn với Facebook Messenger.