Kích Koạt Office 2021 và Office 365 Bản Quyền Miễn Phí (Office 365 Free)

Không phải Office Cr@ck nhé. Office 365 đang là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp về các sản phẩm đi kèm. Office 2021 LTS là bộ Office mới nhất của Microsoft.
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt miễn phí Office bản quyền mà không cần cài thêm app nào khác (không Cần Cr@ck).

Nếu các bạn chưa vài Office 2021 LTS thì hãy đọc qua bài này.

Kích hoản bản quyền office 2021

Tiến hành kích hoạt bản quyền Office bằng KMS. Các lệnh dưới đây đều là của Office chính gốc. Chúng ta có thể yên tâm không có virus.
Cách thức kích hoạt là trỏ địa chỉ KMS server đến 1 máy chủ khác thay vì của Microsoft. Do đó bản quyền sẽ được cấp phép.

Kích hoản bản quyền office 2021

Kích hoản bản quyền office 2021- office 365

Trước tiên bạn cần gỡ bỏ giấy phép dùng thử nếu đang có.

Thường bạn sẽ được cho phép dùng thử trong 30 ngày. Sau 30 ngày nhiều tính năng sẽ bị vô hiệu hóa.
Ngay cả khi bạn kích hoạt thành công với KMS server, mộ số tính năng vẫn có thể sẽ bị vô hiệu hóa nếu bạn bỏ qua bước này.

1 – Bạn cần mở CMD với quyền Administrator
Mở CMD với quyền Admin

2 – Chạy lệnh sau để kiểm tra trạng thái bản quyền, nếu lệnh này bị lỗi, thử lệnh thứ 2

cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /dstatus
cscript "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /dstatus

Ghi nhớ mã này “WFG99”.

3 – Chạy lệnh sau với mã trên, nếu lệnh này bị lỗi, thử lệnh thứ 2

cscript "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /unpkey:WFG99
cscript "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" /unpkey:WFG99
 
Chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng ?

Máy tính của bạn cần có internet để tiến hành kích hoạt.

Tiến hành kích hoạt.

Microsoft Office 2021 Activator

Bạn cần tải về file CMD bênh trên.
Sau đó chạy file trên với quyền Admin.

Crack Office 2021 2013 2016

✨? Nếu cách này có thể giúp được bạn. Hãy động viên tôi bằng một tách cà phê nhé ⬇️

Hoặc bạn có thể tự tạo file CMD bênh trên với nội dung sau.

@echo off
title Activate Microsoft Office 2021 ProPlus for FREE - MSGuides.com&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products: Microsoft Office 2021 ProPlus (x86-x64)&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "https://phamtuantech.com/"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version.
:halt
pause >nul

Kết quả!

how-to-activate-office-365-proplus-free-6

 

Cảm ơn.

Visual Studio Code - Bộ text-editor đa năng
Tạo bộ cài đặt offline và key bản quyền cho Visual St...
[Wordpress] Xóa các thẻ rỗng trong WordPress

Trả lời