ILMerge – Cách merge các dlls và exe thành một

ILMerge là gì? Cách merge các DLLs lại làm một hay làm sao để merge các DLLs vào một file .EXE bất kỳ? Đó hẳn là giải pháp tốt cho các ứng dụng Stand–alone. Vậy ta sẽ làm như thế nào?