Cấu hình log4net và logging.adapter trong code c#

Cấu hình log4net và common.logging.adapter trong code c#? Đôi khi bạn cần phải config log4net hay common.logging.adapter trong code behind thay vì config trong file app.config; Khi đó sau đây là một giải pháp.