Mono.Cecil là gì – Cách truy xuất thông tin Assembly

Cách đọc thông tin DLL? Mono.Cecil là gì? Cecil là một thư viện được viết bởi Jb Evain(anh này được tài trợ bởi Microsoft nên hiểu ha..!) trên nền tảng .NET cũng như chuẩn ECMA CIL. Với Mono.Cecil bạn có thể đọc thông tin của bất kỳ một dll hay assembly nói chung miễn là được viết trên Đọc thêm ➥