Tạo ChatBot đơn giản hơn với Dialogflow – Phần 1

Chatbot hay Bot là một chương trình máy tính tương tác trực tiếp với con người một cách tự động. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chi tiết việc tạo một chú Bot đơn giản trong 5 phút.